Servicevoorwaarden voor de Apple Education Community

Deze Apple Education Community-overeenkomst (Overeenkomst) regelt je deelname aan en gebruik van de Apple Education Community-site, education.apple.com/en (Site). De Site is een online hub voor professionele ontwikkeling waar leerkrachten kunnen leren, met anderen in contact kunnen komen om inspiratie en informatiebronnen uit te wisselen, en ideeën kunnen opdoen voor het lesgeven en leren met apps en devices van Apple.

Via de Site (education.apple.com/en/gethelp), afhankelijk van de beschikbaarheid in je land of regio, heb je mogelijk toegang tot:

 1. het Forum, dat leerkrachten de mogelijkheid biedt om in contact te komen met collega’s, vragen te stellen, content te delen en te communiceren met Apple experts; en
 2. het Learning Center (voorheen het Apple Teacher Learning Center), dat tutorials aanbiedt voor het ontwikkelen van vaardigheden, lesideeën en inspiratie van Apple. Toegang tot het Apple Teacher-programma is beschikbaar als onderdeel van je lidmaatschap van de Apple Education Community (Community).

Je kunt ook deelnemen aan openbare of besloten Apple groepen die in het Forum worden gehost, als deze in je land beschikbaar zijn, zoals Apple Teacher (openbaar) en de volgende privégroepen: het Apple Distinguished Educators-programma (ADE), het Apple Distinguished Schools-programma (ADS), het Apple Learning Coach-programma (ALC) en het Community Education Initiative- programma (CEI). (Al deze programma’s worden gezamenlijk ‘Programma’s’ genoemd.)

Door ‘Ik accepteer de servicevoorwaarden voor de site’ te selecteren, erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat deze voorwaarden van toepassing zijn als je ervoor kiest de Site te gebruiken. Als je niet akkoord gaat, gebruik je de Site niet of neem je niet deel aan de Programma’s.

 1. Deelname

  1. Deelname aan of lidmaatschap van de Site, het Forum en de Programma’s is bedoeld voor gebruikers van Apple die leerkracht zijn, studeren om leerkracht te worden of betrokken zijn bij een onderwijskundig beroep of onderwijskundige instelling.
  2. Je mag je toegang tot de Site, het Forum of de Programma’s onder deze Overeenkomst niet delen, toewijzen of overdragen.
  3. Voor bepaalde Programma’s die via de Site toegankelijk zijn, gelden mogelijk aanvullende voorwaarden die gebruikers moeten accepteren om deel te nemen aan het Programma. Deze voorwaarden zijn niet door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst en gebruikers moeten deze zelfstandige voorwaarden accepteren om deel te nemen aan de Programma’s.
 2. Eigendom van de Site; instemming met de Gebruiksvoorwaarden

  1. Apple is de eigenaar van de Site en biedt je de mogelijkheid om je aan te melden voor en deel te nemen aan de Programma’s. Zolang je de Overeenkomst naleeft, verleent Apple je een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar beperkt voorrecht de Site te openen en te gebruiken.
  2. In aanvulling op de voorwaarden van deze Overeenkomst is alle gebruik van de Site onderhevig aan de voor apple.com geldende Gebruiksvoorwaarden (apple.com/nl/legal/internet-services/terms/site.html).
  3. In geval van een strijdigheid tussen deze Overeenkomst en apple.com/nl, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.
  4. Om aan het Forum en de Programma’s deel te nemen, moet elke gebruiker de beschikking hebben over een unieke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord, bekend als Apple ID. Je mag een Apple ID voor consumenten of een beheerde Apple ID gebruiken die is verstrekt door je Apple School Manager- of Apple Business Manager-instelling (Instelling) om je te registreren voor de Site. Beheerde Apple ID’s zijn eigendom van en worden beheerd door je Instelling. Je gebruik van een beheerde Apple ID op deze site is onderhevig aan de voorwaarden van de Apple School Manager-overeenkomst (beschikbaar op school.apple.com) of de Apple Business Manager-overeenkomst (beschikbaar op business.apple.com) en eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet door je Instelling. Daarnaast kan je Instelling je Beheerde Apple ID op elk gewenst moment uitschakelen of verwijderen, wat resulteert in het verlies van toegang tot deze Site en eventuele voordelen of beloningen die je hebt opgebouwd. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van een beheerde Apple ID om je voor de Site te registreren education.apple.com/en/gethelp. Voor meer informatie over beheerde Apple ID’s raadpleeg je Beheerde Apple ID’s in het onderwijs (https://support.apple.com/nl-nl/HT205918) of Beheerde Apple ID’s in bedrijven (https://support.apple.com/nl-nl/HT210737). Voor meer informatie over de beveiligingsfeatures van beheerde Apple ID’s raadpleeg je het overzicht van platformbeveiliging van Apple (https://support.apple.com/nl-nl/guide/security/managed-apple-id-security-sec049674014/web).
  5. Apple behoudt zich het recht voor om je te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te schorsen van of te verwijderen uit het Forum of de Programma’s, alle Content die je hebt geplaatst of gedeeld te verwijderen, of je toegang tot de Site te beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongepast of respectloos gedrag of een van de redenen uiteengezet in sectie K.3 van de Overeenkomst. Het Forum, de Programma’s, de Site, de functies van de Site of onderdelen van de Site zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen beschikbaar, en Apple geeft geen garantie dat de Site, de functies of de onderdelen ervan (inclusief producten of diensten waarnaar wordt verwezen of die worden geleverd via de Programma’s) geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Indien een aanbieding voor een voorziening, product of dienst die via de Programma’s of de Site wordt gedaan, wettelijk verboden is, wordt deze aanbieding als nietig beschouwd.
 3. Verboden site- en programma-activiteiten

  Je stemt ermee in dat je het volgende niet zult doen:

  1. Het ondernemen van pogingen om door middel van hacking, het achterhalen van wachtwoorden of andere onwettige methoden onbevoegde toegang te verkrijgen tot enig onderdeel of enige voorziening van de Site of van andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de Site of met een Apple server;
  2. Het onderzoeken, meten of testen van de beveiliging van de Site of van enig netwerk dat met de Site is verbonden, of het schenden van de beveiligings- of identiteitscontrolemechanismen van de Site of van enig netwerk dat met de Site is verbonden;
  3. Het ondernemen van activiteiten die een buitensporige of onredelijk zware belasting opleveren voor de infrastructuur van de Site of voor de systemen of netwerken van Apple, of voor andere systemen of netwerken die met de Site of met Apple zijn verbonden;
  4. Doen alsof je iemand of een entiteit bent die je niet bent; je mag je niet voordoen als een andere persoon of je band met een persoon of entiteit anderszins verkeerd voorstellen;
  5. Content uploaden, downloaden, plaatsen, verzenden, delen of anderszins beschikbaar stellen die wordt beschouwd als onwettig, intimiderend, bedreigend, pesten, schadelijk, vernederend, ongepast voor de leeftijd, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, beledigend, gewelddadig, pro-terreur, obsceen, vulgair, seksueel expliciet, ongepast, uitbuitend, inbreukmakend op de privacy van een ander, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend of anderszins verwerpelijk, of Content die in strijd is met de richtlijnen van het Forum;
  6. Content uploaden die misleidend, bedrieglijk, ongefundeerd of vals is;
  7. Content uploaden die neerkomt op gewetenloze inhoud;
  8. Een livestream houden of delen die aanstootgevende Content bevat;
  9. De broncode van de Site of een deel daarvan decompileren, decoderen, reverse-engineeren, demonteren of proberen af te leiden;
  10. De toegang tot of het gebruik van de Site of Programma’s of enig deel daarvan op welke wijze dan ook verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven, publiceren, overdragen, verkopen, vermarkten, aanprijzen of opnieuw beschikbaar stellen;
  11. Het op enigerlei wijze schenden van het auteursrecht of een ander intellectueeleigendomsrecht, of het openbaar maken van bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie in strijd met een vertrouwelijkheids-, personeels- of geheimhoudingsovereenkomst;
  12. Het uploaden, publiceren, versturen, opslaan of anderszins beschikbaar stellen van Content of overig materiaal dat virussen bevat of andere computercode, bestanden of programma’s die zijn bedoeld om de normale werking van de Site of Programma’s (of een deel daarvan) of enige andere computersoftware of -hardware onmogelijk te maken, te beïnvloeden of te beperken;
  13. De Site, de Programma’s of enig deel daarvan samenvoegen, verkopen, reproduceren, wijzigen, vertalen of er een nieuw product of afgeleid werk van maken;
  14. Onze Site of Programma’s gebruiken om producten of diensten aan anderen te adverteren, te verkopen of op de markt te brengen;
  15. Het beïnvloeden of verstoren van de Site (inclusief het benaderen van de Site via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of webcrawlers) of Programma’s, van de servers of netwerken die zijn verbonden met de Site, of het schenden van het beleid, de vereisten of de regels van de netwerken die zijn verbonden met de Site (inclusief het gebruik van de Site of Programma’s voor onbevoegde toegang tot, onbevoegd gebruik van of het onbevoegd volgen van gegevens of verkeer op deze netwerken);
  16. Het intimideren, misbruiken, pesten, stalken, bedreigen, belasteren of anderszins schenden van of inbreuk maken op de rechten van enige andere partij, of het gebruik van het Forum, de Site of Programma’s op een wijze die informatie over zelfverwonding of zelfmoord promoot, aanmoedigt of beschikbaar maakt, en je erkent dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik of misbruik door jou; en
  17. Het plannen of uitvoeren van illegale activiteiten, met behulp van of in relatie tot de Site of de Programma’s
 4. Content- en inzendingsrichtlijnen

  1. De Site kan Content weergeven, opnemen of beschikbaar stellen, waaronder, maar niet beperkt tot, quizzen, statistieken, geschreven tekst, afbeeldingen, lesplannen, presentaties, bijlagen, foto’s, muziek, afbeeldingen, geluiden, effecten, video’s, berichten, apps, code en ander soortgelijk materiaal (Content). Content voor de Site kan worden gemaakt, geproduceerd, gegenereerd en/of gedeeld door Apple, derden of gebruikers van de Site.
  2. Om Content in te dienen, badges te verdienen of samen te werken met anderen op de site, moet je:
   1. Een Apple ID hebben. Ga voor meer informatie over Apple ID’s naar Apple ID Support (appleid.apple.com/nl).
   2. Voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.
   3. Volg de begeleiding voor het indienen van Content in de richtlijnen van het Forum (education.apple.com/en/resource/250009673).
  3. Apple behoudt zich het recht voor, maar niet de verantwoordelijkheid, tenzij anderszins vereist door de wet, om Content, vragen, verklaringen, documenten of ander materiaal te beoordelen dat is gekoppeld, geplaatst, geüpload, ingediend, becommentarieerd of anderszins is gedeeld door gebruikers op de Site of in de Programma’s (elk een ‘Inzending’). Apple spant zich te goeder trouw in om Inzendingen te onderzoeken waarvan wordt vermoed dat ze in strijd zijn met deze Overeenkomst (inclusief de richtlijnen voor het Forum) of de toepasselijke wetgeving, of die Apple verplicht is te bewerken, te verwijderen en/of uit te schakelen op grond van een gerechtelijk bevel of een andere wettelijke vereiste van een bevoegde autoriteit. Apple kan anderszins op eigen initiatief Inzendingen onderzoeken en behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen als reactie op een schending, waaronder het bewerken, verwijderen en/of uitschakelen van Inzendingen die volgens Apple in strijd zijn met deze Overeenkomst (inclusief de richtlijnen voor het Forum) of de toepasselijke wetgeving. Tenzij vereist onder de toepasselijke wetgeving, biedt Apple echter (a) geen garantie dat het specifieke Inzendingen, al dan niet onderworpen aan dergelijke beschuldigingen, zal bewerken, verwijderen of blijven toestaan, en (b) is Apple op geen enkele wijze aansprakelijk voor het bewerken, verwijderen of blijven toestaan van de weergave van welke Inzending dan ook. Als je bezwaar wilt maken tegen een besluit met betrekking tot de beoordeling van Content, stuur je een e-mail naar education-community@apple.com.
  4. Apple kan reageren op vragen over de community op de Site (support.apple.com/nl-nl/apple-teacher) maar biedt geen technische ondersteuning voor producten of apps van Apple. Dit wordt afgehandeld door AppleCare. Als je problemen ondervindt bij het registreren voor of aanmelden bij de Site, kunnen de service en ondersteuning van AppleCare je helpen.
  5. Als je op deze Site ideeën, suggesties of aanbevelingen deelt met betrekking tot de producten, technologieën of diensten van Apple (Feedback), kan Apple dergelijke Feedback gebruiken en deze opnemen in producten, technologieën of diensten van Apple zonder royalty’s te betalen en zonder enige andere verplichting of beperkingen.
  6. Als je van mening bent dat Content die via het Forum, de Site of de Programma’s beschikbaar wordt gesteld in strijd is met deze Voorwaarden of de richtlijnen voor het Forum en je deze schending wilt melden of een klacht wilt indienen bij Apple, kun je een e-mail sturen naar education-community@apple.com.

  In Australië kun je ook een klacht indienen bij de Australische eSafety Commissioner.

  De rapportageformulieren van eSafety zijn beschikbaar op www.esafety.gov.au/report.

 5. Content en erkenningen van derden

  Voor zover de Site Content van derden (Content van derden) of links naar bepaalde websites van derden kan weergeven, opnemen of beschikbaar stellen, geeft Apple geen garantie dat enige Content van derden die op de Site wordt geplaatst, gepast, nauwkeurig of beschikbaar is voor gebruik. Als je ervoor kiest om Content van derden te gebruiken of te openen, doe je dit op eigen risico en ben je verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften, voorwaarden en andere vereisten. Door de Site te gebruiken, stem je ermee in dat Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Content of websites van derden, tenzij vereist door de wet. Apple en zijn functionarissen, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen geven geen garanties, onderschrijven niet, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor jou en geen enige andere persoon voor diensten van derden, Content of websites van derden of enig ander materiaal, producten, of diensten van derden die gebruikers op de Site plaatsen. Bepaalde programma’s en Content van derden zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen of regio’s beschikbaar.

 6. Licentieverlening

  1. Voor zover Apple sjablonen en ander materiaal ter beschikking stelt om deelname aan de Programma’s te ondersteunen of mogelijk te maken, verleent Apple hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, niet-overdraagbaar recht en licentie gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en de deelname aan de Programma’s voor het intern gebruiken, reproduceren en distribueren van het lesmateriaal van Apple met als enig doel de deelname aan de Programma’s. Als het lesmateriaal van Apple echter vergezeld gaat van een eigen set licentievoorwaarden (bijvoorbeeld een voorbeeldcodelicentie), zijn die specifieke licentievoorwaarden van toepassing op het gebruik van dat lesmateriaal van Apple.
  2. Apple behoudt alle eigendomsrechten, aanspraken op en belangen in lesmaterialen van Apple, de Programma’s en de Site, daaronder mede begrepen alle grafische ontwerpen, namen, symbolen, gebruikersinterfaces en andere ontwerpelementen, en de keuze, volgorde en rangschikking van de daarin vervatte materialen en de ‘look and feel’ daarvan.
  3. Door het plaatsen van een Inzending, of anderszins het verschaffen van Content in verband met het gebruik van de Site of de Programma’s, verleen je hierbij aan Apple en de bevoegde agenten, contractanten, leden van de Site en de Programma’s, gebruikers en/of deelnemers een eeuwigdurend, royaltyvrij, niet-exclusief wereldwijd recht en licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, vertalen, distribueren, uitvoeren, afspelen, beschikbaar maken voor het publiek en het uitoefenen van alle auteursrechten en publiciteitsrechten die nodig zijn voor het verlenen van de dienst. Als je Apple de hierboven beschreven rechten niet wilt verlenen, verstuur of upload dan je Inzending of Content niet naar/op de Site.
 7. Communicatie

  1. Door gebruik te maken van deze Site en deel te nemen aan de Programma’s stem je ermee in bepaalde communicatie van Apple met betrekking tot de Site en Programma’s te ontvangen. Apple kan ervoor kiezen contact met je op te nemen via de Site of kan proberen buiten de Site contact met je op te nemen per telefoon, e-mail of een andere communicatiemethode. Je kunt bijvoorbeeld een mail ontvangen om je eraan te herinneren je aan te melden als je de Site gedurende een bepaalde periode niet hebt gebruikt, om je te informeren over nieuwe quizzen, voorzieningen en andere Content die op de Site beschikbaar is, of om een enquête af te nemen over verbetering van de Programma’s. Je kunt je afmelden voor communicatie op je profielpagina onder Lidmaatschapsinstellingen.
  2. Je mag geen logo’s of merken van Apple gebruiken, behalve in overeenstemming met de richtlijnen van Apple voor het gebruik van merken door derden zoals uiteengezet op de website van Apple. Richtlijnen over het gebruik van het Apple Teacher-logo zijn te vinden op de Site. Richtlijnen voor het gebruik van andere Programmalogo’s zijn te vinden in de betreffende ledengebieden van alle Programma’s. Vragen over openbare discussies en publicatie moeten worden gericht aan education-community@apple.com.
 8. Handelsmerken en handelsnamen

  1. Als je hebt voldaan aan de vereisten voor erkenning als Apple Teacher, verleent Apple je gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, herroepbare, royaltyvrije licentie voor het gebruik en het weergeven van het Apple Teacher-logo, met inachtneming van de richtlijnen voor Apple handelsmerken. Deze richtlijnen zijn te vinden op apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Specifieke richtlijnen voor het gebruik van het Apple Teacher-logo worden je via de Site ter beschikking gesteld zodra je aan de vereisten voor Apple Teacher hebt voldaan.
  2. Apple, het Apple logo en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, grafische elementen en logo’s die worden gebruikt in verband met de Site en de Programma’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple in de VS en/of andere landen. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Site of het programma worden gebruikt, kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.
  3. Je stemt ermee in dat de Site, afbeeldingen, gebruikersinterface, audiofragmenten, redactionele content en de scripts en software die worden gebruikt om de Site en de Programma’s te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de verwoording, de ‘look and feel’ en de rangschikking van enig Apple materiaal, bedrijfseigen informatie en materiaal bevatten die eigendom zijn van Apple en onder de bescherming vallen van de toepasselijke eigendomsrechtelijke bepalingen en andere wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het auteursrecht. Je stemt ermee in dat je dergelijke bedrijfseigen informatie of materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, met uitzondering van het gebruik van de Site of de Programma’s in overeenstemming met de Overeenkomst. Geen enkel onderdeel van de Site mag in enige vorm of op enige wijze worden gereproduceerd, tenzij in deze Overeenkomst expliciet wordt vermeld dat dit is toegestaan. Je stemt ermee in de Site of de Programma’s op geen enkele wijze te wijzigen, te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen, te distribueren of op basis van de Site of de Programma’s afgeleide werken te creëren en je zult de Site of de Programma’s op geen enkele onbevoegde wijze aanwenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overtreding van wet- en regelgeving of overbelasting van de netwerkcapaciteit.
 9. Naleving van de wet

  1. Algemeen. Het Forum, de Site en de Programma’s zijn beschikbaar voor personen die meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar ze wonen. Je dient te allen tijde strikt te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten van de Verenigde Staten en het rechtsgebied waarin je woont, en je stemt ermee in je te houden aan alle lokale, staats-, federale en nationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften die van toepassing zijn op je deelname aan het programma en je gebruik van het Forum en de Site.
  2. Wetgeving van Nieuw-Zeeland. Apple kan alle wettige acties ondernemen die het merk nodig acht met betrekking tot activiteiten die in strijd zijn met de wetgeving van Nieuw-Zeeland, inclusief maar niet beperkt tot de Harmful Digital Communications Act van 2015 en de Films, Videos, and Publications Classification Act van 1993.

  Hier volgen enkele voorbeelden van dergelijke acties:

  1. het verwijderen van berichten of Content, onmiddellijk en zonder kennisgeving, in overeenstemming met de safe harbor-bepalingen van Harmful Digital Communications Act van 2015
  2. het verstrekken van de identiteit van de auteur van een anonieme of pseudonieme communicatie aan de rechtbank
   1. de auteur ervan op de hoogte te stellen dat er een klacht is ingediend over de Content
   2. de auteur de mogelijkheid bieden om de klacht te betwisten of om te verzoeken dat de Content volledig wordt verwijderd
   3. de klager op de hoogte stellen en de relevante informatie verstrekken
  3. het publiceren van een correctie van een bericht of Content
  4. een recht op antwoord bieden aan iedereen die door een bericht wordt getroffen
  5. het bewaren van een kopie van een bericht of Content om te helpen bij een onderzoek of procedure.
 10. Privacy

  Wanneer je je registreert voor de Site, worden je Apple ID en de informatie die je verstrekt, zoals je school, stad, provincie en land of regio, gebruikt om je Community-profiel aan te maken en een gepersonaliseerde leerervaring te bieden. Als het Forum beschikbaar is in het land of de regio die is gekoppeld aan je Apple ID-account en je ervoor kiest om deel te nemen aan het Forum door tekst, afbeeldingen, video’s of bijlagen te plaatsen, kan Apple je Content controleren met behulp van technologieën van Apple en derden om de richtlijnen voor het Forum te handhaven. Als de Content die je op het Forum plaatst of opent, ingesloten links naar voorzieningen van derden bevat, kunnen gegevens zoals je IP-adres en browserinformatie worden gedeeld met de voorzieningen van derden. Apple maakt binnen de Site mogelijk gebruik van cookies en andere technologieën. Dergelijke cookies stellen ons in staat om je sessie te onderhouden en je ervaring op de Site te personaliseren en helpen ons de effectiviteit van de Site te meten en de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies worden verwijderd als je je uitdrukkelijk afmeldt. Anders blijven de cookies in je browser bestaan. De cookies volgen echter geen informatie met betrekking tot je browseactiviteit of acties op andere sites. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/legal/privacy/data/nl/education-community/.

 11. Looptijd en beëindiging

  1. Je kunt deze Overeenkomst om welke reden dan ook en op elk gewenst moment beëindigen na kennisgeving aan Apple.
  2. Je kunt deze Overeenkomst met Apple op elk gewenst moment beëindigen door je Apple Education Community-account te verwijderen. Ga voor instructies over het verwijderen van je account naar education.apple.com/en/resource/250009692 of apple.com/legal/privacy/data/nl/education-community.
  3. Apple heeft het recht om je account op te schorten of te beëindigen of je geen toegang meer te verlenen tot de gehele Site of een deel daarvan, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, indien Apple redelijkerwijs van mening is dat (a) je deze Overeenkomst wezenlijk of herhaaldelijk hebt geschonden, (b) Apple hiertoe verplicht is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel, (c) Apple redelijkerwijs van mening is dat er sprake is van gedrag dat leidt (of zou kunnen leiden) tot risico’s of schade voor een gebruiker, een andere derde partij of Apple, of (d) je de richtlijnen voor het Forum hebt geschonden.
 12. Diversen

  1. Wijziging van de Overeenkomst. Apple behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk willekeurig moment bepalingen in de Overeenkomst te wijzigen, bepalingen toe te voegen of bepalingen te verwijderen en om de Site of Programma’s (of een deel daarvan) op elk gewenst moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Eventuele wijzigingen in de Overeenkomst hebben voorrang op de voorwaarden die je hebt geaccepteerd toen je je voor het eerst toegang verschafte tot of gebruikmaakte van de Site. Je erkent en stemt ermee in dat je voortgezet gebruik van de Site of Programma’s nadat de Overeenkomst is gewijzigd betekent dat je de aangepaste Overeenkomst accepteert. Apple zal je over materiaalswijzigingen informeren door de wijziging op de Site te posten en te vereisen dat je de Overeenkomst opnieuw accepteert. Dergelijke wijzigingen zijn direct na publicatie van kracht. Je erkent en stemt ermee in dat Apple jegens jou of derden niet aansprakelijk is voor enige aanpassing, opschorting of beëindiging van de Programma’s.
  2. Overmacht. Geen van de partijen is aansprakelijk tegenover de andere partij voor verlies of schade als gevolg van niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van deze Overeenkomst of een deel ervan indien deze niet-nakoming of niet-tijdige nakoming geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door gebeurtenissen, voorvallen of oorzaken die buiten de macht van de partijen liggen zonder dat er sprake is van nalatigheid. Dergelijke gebeurtenissen, voorvallen of oorzaken zijn onder meer overmacht, stakingen, buitensluiting, rellen, oorlogshandelingen, aardbevingen en brand en explosies; het onvermogen om aan financiële verplichtingen te voldoen wordt evenwel uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Verklaring van afstand. Elke afstandsverklaring van de bepalingen van deze Overeenkomst of de rechten of rechtsmiddelen van een partij in het kader van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren om geldig te zijn. Tekortkoming, nalatigheid of niet-tijdige naleving van de bepalingen van deze Overeenkomt door een partij of de rechten of rechtsmiddelen van die partij op enig moment wordt niet gezien als een afstandsverklaring van de rechten van die partij op grond van deze Overeenkomst en zal op geen enkele manier van invloed zijn op de geldigheid van deze Overeenkomst of een deel daarvan of afbreuk doen aan het recht van deze partij om verdere maatregelen te nemen. Geen enkele uitoefening of afdwinging door een van de partijen van enig recht of rechtsmiddel op grond van deze Overeenkomst sluit de afdwinging door deze partij van enig ander recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst uit, noch sluit het afdwinging op wettelijke grond van deze partij uit.
  4. Beperking van aansprakelijkheid.
   1. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Site en de Programma’s aan je worden geleverd op basis van ‘DE HUIDIGE STAAT’ en ‘BESCHIKBAARHEID’, en dat Apple geen specifieke toezeggingen doet en geen garanties, waarborgen of voorwaarden biedt met betrekking tot de Site en/of de Programma’s.
   2. Behalve voor zover dit in strijd is met de wet is Apple in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, incidentele schade of schadevergoeding met een bestraffende of preventieve werking of voor gederfde winst, zelfs als Apple op de hoogte gesteld is van het risico van dergelijke schade of dergelijk verlies. Dit geldt als en/of wanneer Apple je Content, informatie of account verwijdert.
   3. Als, niettegenstaande de overige bepalingen van deze Overeenkomst, Apple aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade of enig verlies dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de Site of je deelname aan de Programma’s, is Apple voor geen enkele gebeurtenis verantwoordelijk voor bedragen hoger dan USD $ 100,00. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van de aansprakelijkheid niet toegestaan. De hiervoor genoemde beperking is dus mogelijk niet op jou van toepassing.
   4. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen beperken of uitsluiten voor (i) fraude; (ii) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de partij; (iii) schending van een impliciete voorwaarde dat Apple het eigendomsrecht heeft op de Site en de Programma’s, of enig soortgelijk recht onder de toepasselijke wetgeving; en (iv) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.
  5. Geldend recht; geschillenbeslechting. In het geval van een geschil tussen Apple en jou dat voortvloeit uit of verband houdt met je gebruik van de Site, dienen de partijen dit geschil snel en in goed vertrouwen te proberen op te lossen. Als we het geschil niet binnen redelijke tijd (een periode niet langer dan dertig (30) dagen) kunnen oplossen, mogen beide partijen het geschil voorleggen aan een bemiddelaar. Als het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, staat het de partijen vrij om elk recht of verhaal te zoeken dat beschikbaar is onder toepasselijk recht. Je stemt ermee in dat in dat geval alle geschillen zullen worden opgelost in de staats- en federale rechtbanken in Santa Clara County, Californië; akkoord gaat met de persoonlijke jurisdictie van die locatie; en afziet van enig bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie of locatie. Voornoemde bepaling met betrekking tot de zittingsplaats is niet van toepassing voor zover je als consument gevestigd bent in de Europese Unie. Als je als consument gevestigd bent in de Europese Unie, kun je een claim instellen bij de rechtbank in het land of de regio waarin je woonachtig bent. Elke claim onder deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen drie (3) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, anders kan een dergelijke claim of oorzaak als verjaard worden beschouwd. Claims in het kader van afzonderlijke voorwaarden voor aankoop van goederen en diensten zijn niet aan deze beperking onderworpen. De enige genoegdoening waarop aanspraak gemaakt kan worden, bestaat uit contante uitgaven, met dien verstande dat de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van de gemaakte proceskosten en de kosten voor juridische bijstand.
  6. Scheidbaarheid. Als een bepaling of gedeeltelijke bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze als verwijderd beschouwd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst.
  7. Choice of Language (Canada) The parties to this Agreement confirm that it is their express wish that this Agreement and all other documents, terms, conditions, policies, and notices relating hereto have been and shall be drawn up in the English language only. The parties to this Agreement agree that they have had the opportunity to review the French version of this Agreement before reviewing the English version. Les parties au présent Accord confirment qu'elles souhaitent expressément que le présent Accord, ainsi que tous les autres documents, termes, conditions, politiques et avis relatifs aux présentes, ont été et seront rédigés en langue anglaise uniquement. Les parties au présent accord conviennent également qu'elles ont eu l'occasion d'examiner la version française du présent accord avant d'examiner la version anglaise.

  Laat het ons weten als je nog vragen hebt. Neem contact met ons op via e-mail via education-community@apple.com.

 • Apple zoals gebruikt in de onderhavige voorwaarden, betekent:
  • Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, Californië 95014, Verenigde Staten, voor gebruikers in de VS, inclusief Puerto Rico;
  • Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto Ontario M5J 0A8, Canada, voor gebruikers in Canada;
  • Apple Services LATAM LLC, gevestigd te 1 Alhambra Plaza, Suite 700 Coral Gables, Florida, Verenigde Staten, voor gebruikers in Mexico, Centraal- en Zuid-Amerika en landen en grondgebieden in de Caraïben (met uitzondering van Puerto Rico);
  • iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio voor gebruikers in Japan.
  • Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australië, voor gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland, waaronder alle territoria en gelieerde rechtsgebieden; en
  • Apple Distribution International, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland voor alle andere gebruikers.